Information

Kallelse till Extra årsmöte

Malmö e-sports styrelse kallar härmed till ett extrainsatt årsmöte. Vid extra årsmöte säger
föreningens stadgar att det ska kallas till minst två veckor i förväg samt innehålla en
dagordning som innefattar samtliga frågor som skall behandlas. Endast de frågor som finns i
kallelsen får behandlas.

Huvudanledningen till det extra årsmötet är att det funnits felaktigheter i den årsredovisning
som antogs vid det ordinarie årsmötet. Därmed behöver en ny, korrekt redovisning antas av
föreningens medlemmar. Styrelsen vill även passa på att välja auktoriserad revisor samt
korrigera §7 i stadgan så att den överensstämmer med Sveroks nya direktiv.

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
5. Val av två personer att justera protokollet
6. Fastställande av dagordning
7. Fastställande av röstlängd
8. Fastställande av mötesordning
9. Ekonomisk berättelse för 2018, se bilaga
10. Årsredovisning för 2018, se bilaga
11. Revisorernas berättelse för 2018
12. Val av auktoriserade revisorer
13. Förändring av stadgans §7, se bilaga
14. Mötets avslutande

När: söndagen den 21 juli 2019 kl 12-14
Var: Malmö e-sportcenter