Kallelse till extra årsmöte 21 Juli

Malmö e-sports styrelse kallar härmed till ett extrainsatt årsmöte för att anta en ny årsredovisning för 2018. Detta efter den stora ekonomiöversyn som vi genomfört under våren där vi upptäckt felaktigheter i 2018 års bokföring.

På årsmötet kommer vi även att göra en korrigering av §7 så att den överensstämmer bättre med Sveroks nya direktiv samt formellt välja en auktoriserade revisor.

När: söndagen den 21 juli 2019 kl 12-14
Var: Malmö e-sportcenter

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av två personer att justera protokollet
 6. Fastställande av dagordning
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Fastställande av mötesordning
 9. Ekonomisk berättelse för 2018, se bilaga
 10. Årsredovisning för 2018, se bilaga
 11. Revisorernas berättelse för 2018
 12. Val av auktoriserade revisorer
 13. Förändring av stadgans §7, se bilaga
 14. Mötets avslutande

Vid extra årsmöte säger föreningens stadgar att det ska kallas till minst två veckor i förväg samt innehålla en dagordning som innefattar samtliga frågor som skall behandlas. Endast de frågor som finns i kallelsen får behandlas.

Mer info om mötet finns på sidan om extra årsmöte.

Samtliga handlingar inklusive kallelse går att ladda ner här:
https://www.dropbox.com/s/bx7zqc5o6viru0y/Handlingar.zip?dl=0