Värdegrund

Malmö e-sport: Värdegrund, Vision & Jämlikhetspolicy

Vision
Malmö e-sport har som mål att vara inkluderande och arbeta aktivt för en jämlik medlemsupptagning med avseende på till exempel (men inte uteslutande) ursprung, funktionsvariationer, sexualitet, kön, könsidentitet och ålder.

Detta innebär att föreningen eftersträvar en mångfald med avseende på alla föreningens medlemmar, internt inom avdelningarna, samt förtroendevalda.

Malmö e-sport vill vara en positiv kraft i e-sporten som helhet (främst lokalt men även nationellt och internationellt) med avseende på jämlikhet.

Policy
Malmö e-sport och dess avdelningar ska ta visionen om jämlikhet i beaktande i alla aktiviteter som genomförs. Detta gäller även i kringliggande aktiviteter, till exempel (men inte uteslutande) planering, marknadsföring, genomförande och återkoppling av ett event eller aktivitet.

Malmö e-sport och dess allmänna avdelningar ska vara inkluderande och ska vara medvetna om Svensk e-sports Code of Conduct. Detta innebär att avdelningarna bör undvika normativt eller exkluderande språkbruk, bildbruk eller på annat sätt agera exkluderande.

Malmö e-sport och dess avdelningar har ingen skyldighet att uppnå jämlikhet för varje enskilt event eller aktivitet, men bör kunna visa att rimliga överväganden och ambition att vara inkluderande ägt rum.

Malmö e-sport och dess avdelningar ska använda sig av Svensk e-sports Code of Conduct för att säkerställa att den fysiska och sociala miljön på alla event och aktiviteter är sådan att ingen person kränks på grund av till exempel (men inte uteslutande) ursprung, funktionsvariationer, sexualitet, kön, könsidentitet och ålder. Detta inkluderar till exempel (men inte uteslutande) talspråk spelare och arrangörer emellan, skriftspråk i chat och nicknames, men även externa källor, till exempel kommunikation från sponsorer eller inbjudna gäster.

Separatistisk verksamhet
Inom Malmö e-sport får det enligt styrelsebeslut (Möte 1, 2016-02-22) arrangeras separatistiska event och aktiviteter när avsikten är att skapa en positiv grogrund, plattform eller utrymme för den grupp som anses vara underrepresenterad. Målet med separatistisk verksamhet ska vara att främja den underrepresenterade gruppens deltagande i respektive e-sportgren genom att öka synligheten och inkluderingen inom grenen och sammanhållningen i föreningen.

Sju personer poserar med roboten R2-D2 från Star Wars och ett plakat med texten Vi lär dina föräldrar om e-sport